Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.
Nacházíte se na: ... »

Literatura


 

Ke stažení či poslechu: MUDr. Marie Svatošová: tři přednášky, Hospic a umění doprovázet K poslechu na http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=477

PhDr. Robert Huneš - Hospic – sociální fenomén moderní společnosti Dokument ke stažení najdete v přiložených souborech na konci stránky   BLUMENTHAL-BARBY, K. a kol.: Kapitoly z thanatologie. Praha: Avicenum, 1987.

BOŠMANSKÝ, K., LACKO, A.: Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva, 2007.

BYOCK, I.: Dobré umírání. Praha: Vyšehrad, 2005.

CALLANANOVÁ M., Kelleyová P.: Poslední dary, jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících. Praha: Vyšehrad, 2005.

DEPPERT, K.: Otázky smrti a umírání v civilním právu. In: Sborník Oráč z Čech – Česko-německá konference o smrti a umírání, 2006, s. 78-85.

DOSTÁLOVÁ O., Šiklová J.: Sociální práce v paliativní medicíně, In: Vorlíček J., Adam Z., Pospíšilová Y. a kol.: Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 2004.

FRANKL, V. E. Co v mých knihách není. Autobiografie. Brno: Cesta 1997. FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl. Úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1994. FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 2006. FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Vybrané přednášky o logoterapii. Brno: Cesta, 2006.

GOTTSTEIN, U.: Paliativní medicícna je „intenzívní medicínou“ pro tělo i duši a jasné ne aktivní eutanázii. In: Sborník Oráč z Čech – Česko-německá konference o smrti a umírání, 2006, s. 115-119. ISBN není uvedeno.

HALÍK, T.: Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Brno, Cesta 1993. HÄRING, B.: Viděl jsem tvé slzy. Útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké. Praha: Vyšehrad, 1996.

HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha: Galén 1997. Haškovcová, H. Rub života, líc smrti. Praha 1995 HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 2. vyd.,Galén, Praha, 1997 HAŠKOVCOVÁ, H.: Thanatologie. Praha: Galén, 2007

HENNEZEL, M. Smrt zblízka. Umírající nás učí žít. Praha: ETC Publishing, 1997

HUNEŠ, R.: Etický kodex zaměstnance hospice – závěrečná práce projektu zvyšování profesionality regionálních NNO, Agnes 2007. HUNEŠ, R.: Hospic – sociální fenomén moderní společnosti. Bratislava: VŠSZ, 2008

CHLOUBOVÁ, H. Uspokojování potřeb ve stáří v současném pojetí ošetřovatelské péče. In: Sestra, 1995, č.2.

KALCKHOFF, A., POPOVIČ, M.: Co je „dobro“ pro umírajícího člověka? In: Sborník Oráč z Čech – Česko-německá konference o smrti a umírání, 2006Křivohlavý, J. Mít pro co žít, Návrat domů, 1994

KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej, naslouchám, Návrat, Praha 1993 KŘIVOHLAVÝ, J. Rozhovor lékaře s pacientem. Praha 1995 KŘIVOHLAVÝ, J. Vážně nemocný mezi námi. Praha 1989 KŘIVOHLAVÝ, J., KACZMARYK, S. Poslední úsek cesty. Praha 1995 KŘIVOHLAVÝ, J.: Křesťanská péče o nemocné. Praha: Advent, 1991. KŘIVOHLAVÝ, J.: Spirituální pohled do paliativní medicíny. In: Dialog Evropa XXI., 2008, č. 1-2.

KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O životě po smrti. Arica, Turnov 1992. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O smrti a umírání. Turnov 1993 KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Život a umírání. Kurs šťastného umírání. Nové Město nad Metují 1991 KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Hovory s umírajícími, Signum unitatis, 1992 KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Otázky a odpovědi o smrti a umírání. Arica Turnov a Nadace Klíček, Turnov 1993 KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O smrti a životě po ní. Aquamarin, 1997LUKASOVÁ E.: I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1998. MALKOVSKÁ, N.: Sociálně-ekonomické aspekty typologie hospicových domů. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2007.

MUNZAROVÁ, M. Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. Brno 1995 MUNZAROVÁ, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky I., Smrt a umírání. Brno 1997 MUNZAROVÁ, M.: Princip autonomie a lékařská etika. In: Praktický lékař 76, 1996, č.12. MUNZAROVÁ, M.: Paliativní péče ve vztahu k eutanazii. Vyjádření Evropské asociace pro paliativní péči, 1994. In: Praktický lékař 77, 1997 MUNZAROVÁ, M.: Eutanázie, nebo paliativní péče? Praha: Grada Publishing, 2005. MUNZAROVÁ, M.: Proč NE eutanázii aneb Být, či nebýt? Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. MUNZAROVÁ, M.: K otázce bolesti a utrpení. In: Praktický lékař 79, 1999, č.10, s.590-592.

NOUWEN, H.: Proměň svůj nářek v tanec. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2008.

OPATRNÁ, M.: Etické problémy v onkologii. Praha: Mladá fronta, 2008PECK, M. S.: Odmítnutí duše. Praha: Pragma, 2001

PERA, H.; WEINERT, B. Nemocným nablízku. Jak pomáhat v těžkých chvílích. Praha: Vyšehrad, 1996

POPOVIČ, M.: Paliativní medicína - Humánní a zdravotněpolitické aspekty v oblasti střední Evropy. In: Sborník Oráč z Čech – Česko-německá konference o smrti a umírání, 2006

POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.

SLÁMA, O., KABELKA, L., VORLÍČEK, J.: Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2007.

SVATOŠOVÁ, M.: Hospic Anežky České se představuje. Praha: Ecce homo, 1996. SVATOŠOVÁ, M.: Hospic slovem a obrazem. Praha: Ecce homo, 1998 SVATOŠOVÁ, M.: Hospice a umění doprovázet. Praha, Ecce homo 2003 SVATOŠOVÁ, M.: Hospice a umění doprovázet. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství pro APHPP, 2008.

STUDENT, J.-CH., MÜHLUM, A., STUDENT, U.: Sociální práce v hospici a paliativní péče. Praha: H&H, 2006

VÁCHA, M.: Místo, na němž stojíš, je posvátná země. Brno: Cesta, 2008.

VINAŘ, O.: Etika umírání a ekonomie. Medicína paradoxně hledá etické formy, jak život zkrátit. In: Vesmír 78, 1999, č.1

Standardy hospicové paliativní péče. Praha: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, 2007.

Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Sbírka zákonů ročník 2006

Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Postavení a diskriminace seniorů v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006

BILLINGS, J.A., BLOCK, S.D. Kdy pacient žádá o urychlení smrti, JAMA-CS, 1:21-26, 1995

DOSTÁLOVÁ, O. Jak vzdorovat rakovině, Grada Avicenum, Praha 1993

GIERTLER R.: Přístrojová medicína a lidské umírání - dva neslučitelné protiklady? (Sborník 8. Evropského kongresu FEAMC). Praha 1996

HOLOTA, V.B. Hovory na nemocničním lůžku, Zvon, Praha 1994

KUBÍČEK, L.: Velké tajemství, Centrum pro rodinný život, Olomouc 1995 KUBÍČEK, L.: Život, největší umělecké dílo, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1996

KUBÍČKOVÁ, N. Umírání a smrt, FFUP Olomouc - ročníková práce, 1994

LANDSBERG, P. L. Zkušenost smrti. Praha 1990

LEHRMAN, N.S. Radost léčí, JAMA-CS, 8:669-673, 1993

MISCONIOVÁ, B.:Péče o umírající - hospicová péče. Praha, NCDP ČR 2000

OPATRNÝ, A. Příručka o pastorační péči v křesťanském prostředí. Praha 1995 OPATRNÝ, A. Malá příručka pastorační péče o nemocné, Pastorační středisko, Praha 1995

PERA H., WEINERT B.: Nemocným nablízku. Jak pomáhat v těžkých chvílích. Praha 1996

POHUNKOVÁ, D. Zdraví, nemoc a smrt. Teologické texty, Praha 1998

SLABÝ A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha 1991

VIRT, G. Žít až do konce, Vyšehrad 2000

VORLÍČEK, J., SKŘIČKOVÁ, J. Paliativní léčba onkologicky nemocných. Klin. Onkol., 4, 1993

ZIESCHEOVÁ, M.C. Dokonalá svoboda, Portál 1991  

Soubory ke stažení:

 


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Nadcházející akce: