Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.
Nacházíte se na: ... » O Asociaci » Právní rámec pro hospice

Právní rámec pro hospice


Jak to bylo…

První český hospic byl otevřen v roce 1995 v Červeném Kostelci. A ještě 10 let od jeho otevření, kdy už v naší zemi fungovalo deset hospiců, český právní řád neznal pojem hospic. Bylo nutné se sjednotit a společně prosadit novely zákonů, které umožňují poskytování a financování hospicové péče z veřejných zdrojů. To byl hlavní důvod pro vznik Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v roce 2005, které se společnými silami podařilo prosadit legislativní základy pro lůžkovou a mobilní hospicovou péči. Tento proces trval téměř 3 roky.

 

Financování hospicové péče

Hospice jsou financovány vícezdrojově. Zdravotní složka paliativní péče je již systémově hrazena zdravotními pojišťovnami, ale úhrada sociální složky této péče zůstává stále nedořešena. Zatím je poskládána z příspěvku klienta, dotací MPSV, v některých případech přispívají ještě kraje a obce a nezanedbatelnou část tvoří i dary fyzických osob, nadací a sponzorů. Konkrétně to znamená, že péče v každém hospici (lékařská, ošetřovatelská, veškeré služby) stojí denně průměrně 2 500 Kč. Jen 50-60 % hradí zdravotní pojišťovna. Hospice jsou v naprosté většině nevládní neziskové organizace, které nemají „zajištěného“ zřizovatele (např. kraj), z jehož rozpočtu by byl jejich rozpočet hrazen. O další finanční prostředky hospice žádají opakovaně obce, kraj, ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí - ale na tyto dotace není právní nárok. V praxi to vypadá tak, že prosinci hospic neví, zda bude mít v lednu na platy a provoz. Z těchto zdrojů získávají hospice dalších asi 20 % rozpočtu. Částečně se na financování podílejí i pacienti a jejich rodiny, ti hradí příspěvek úměrný jejich příjmu, tak, aby hospicová péče byla dostupná pro každého. A zbylé chybějící prostředky na provoz se hospice snaží získat od soukromých dárců, nadací, fondů, firem a jednotlivců - bez jejich pomoci by v současné době péči poskytovat všem bez rozdílu nemohli.

 

Legislativní zakotvení hospicové paliativní péče

APHPP se od počátku svého ustavení podílela na všech legislativních iniciativách směřujících k systémovému zakotvení hospicové paliativní péče do legislativy. Hospicové péče se dotýkají zejména právní úpravy v oblasti zdravotní a sociální: Zákon č.48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění, Zákon č.108/2006Sb. o sociálních službách, Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, Vyhláška č. 505/2006Sb. k provedení zákona o sociálních službách. Dosud se podařilo prosadit 2 novely zákona č.48/1997Sb. pro umožnění úhrady lůžkové a mobilní hospicové péče ze zdravotního pojištění a zakotvit tzv. "ošetřovací den" 00030. Potřeby pro rozvoj lůžkových a mobilních hospiců v ČR Pokrytí území České republiky dosažitelnou specializovanou paliativní péčí je velmi nerovnoměrné. Ve většině České republiky je potřeba lůžek již téměř saturována, kde naopak zcela chybí jsou západní Čechy a Vysočina. Mobilní hospicová péče je až na malé výjimky dosud zcela nezajištěna a tato oblast se musí stát jednou z priorit dalšího rozvoje. Zatím tomu brání neochota zdravotních pojišťoven tuto formu péče odpovídajícím způsobem podpořit. Nynější možnost indikace a vykazování tzv. signálního kódu u terminálně nemocného v domácí péči jako přívěšek ke standardní ošetřovatelské péči tento problém řeší jenom částečně. Aktuálním úkolem Asociace je nyní prosadit do legislativy novou formu terénní, tedy mobilní paliativní péče, zajistit její financování a odpovídajícím způsobem ji rozvinout. Znamená to vést další jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o možných jiných způsobech úhrad tak, aby bylo možné v domovech pacientů rozvinout skutečnou komplexní paliativní péči podle evropských standardů. Asociace vydala Standardy hospicové péče, které jsou závazné pro každého člena.


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: